Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу спортско-рекреативног центра на Јабучком равништу

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу спортско-рекреативног центра на Јабучком равништу

 

Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“ Kњажевац, у сарадњи са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије - ИАУС, израдило је Урбанистички пројекат за изградњу спортско - рекреативног центра на грађевинској парцели бр. 6, на Јабучком равништу, Стара планина.

 

 У складу са законском регулативом, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон) Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, објавило је јавну презентацију Урбанистичког пројекта.

 

 Јавна презентација организује се у трајању од 7 дана,  од  11. до 18. новембра 2019. године, радним данима од 8 до 15 часова у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско - правне  послове СО Књажевац, соба 44, други спрат. На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица.

 

Урбанистички пројекат објављен је и на званичном сајту општине Књажевац:

http://www.knjazevac.rs/Dokumenti/UP_SRC_JR_UP_komplet_191024.pdf