О нама

 

Име: Јавно предузеће за развој планинског туризма СТАРА ПЛАНИНА Књажевац, Милоша Обилића 1
Правна форма: Јавно предузеће
Седиште: Књажевац
Матични број: 07405669
Шифра делатности: 7022
Назив делатности: Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
ПИБ: 100630918


Делатност ЈП „Стара планина“ је специфична, јер представља први „green field“ пројекат развоја планинског зимског и летњег туризма у Србији у последњих двадесет година и нема значајну конкуренцију.
ЈП Стара Планина се, у складу са важећим Закључцима, донетим од стране  Владе Републике Србије, бави изградњом туристичког комплекса на локацији Јабучко равниште на Старој планини, што подразумева: прибављање земљишта за изградњу, учешће у изради планске и техничке документације у циљу привођења земљишта предвиђеној намени, прибављање одговарајућих мишљења, услова и сагласности од ресорних министарстава, Дирекција, Управа и Завода, прибављање грађевинских дозвола за изградњу будућих објеката, координацију и стручни надзор у току изградње, исходовање употребних дозвола и одржавање изграђених објеката.

 

Поред планираног наставка изградње смештајних капацитета и пратећих комерцијалних, спортско рекреативних објеката, као и примарне и секундарне  инфраструктуре на Старој планини, ЈП „Стара планина", наставља и проширује своје учешће вршењем функције пружања консултантских услуга,  изналажења и избора суинвеститора за изградњу планираних објеката, као и оператера за управљање изграђеним објектима.