Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 05/19 - "Осигурање имовине и опреме и осигурања запослених" можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/19 - "Набавка електричне енергије" можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору ЈНВВ 09/18 - „Израда пројектне документације за смештајни објекат на ГП2а“ можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 07-1/18 - Партија 1 – Израда пројекта изведеног стања система водоснабдевања у целини у циљу стварања услова за обављање техничког прегледа објеката водоснабдевања (резервоар Видиковац, Дојкино врело и примарни цевовод) можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 04/18 - „Израда урбанистичког пројекта за грађевинску парцелу 6 у циљу изградње спортско рекреативног центра“ можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 14/18 -Партија 2  - „Осматрање водостаја на Големој реци“можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 14/18 -Партија 1  - „Осматрање водостаја на Големој реци“ можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 07/18 - Услуга техничког прегледа изведених објеката водоснабдевања (Резервоар Видиковац, Дојкино врело и примарни цевовод) можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 11/18 - Услуге техничког прегледа дистрибутивне водоводне мреже у изведеним саобраћајницама Ц2,Ц4,Ц6 и Ц2-П и фекалног канализационог колектора у Ц2а можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 18/18 -Партија 1 - Грађевинско занатски радови на текућем одржавању ... можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 18/18 -Партија 2 - Грађевинско занатски радови на текућем одржавању ... можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 18/18 -Партија 3 - Грађевинско занатски радови на текућем одржавању ... можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНВВ  10-18 - Изградња фекалне канализације у зони и профилу изграђених саобраћајница Ц2,Ц3,Ц4 и Ц6 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 08/18 - Услуга техничког прегледа објекта адреналин парка-мобилијара за забавне активности можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1/18 - Набавка електричне енергије можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 12/18 - Осигурање имовине и опреме и осигурање запослених можете преузети овде 

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 03-18 - Израда ПДР прве фазе цевовода Зупска река - Јабучко равниште...Партија 1 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 03-18 - Израда ПДР прве фазе цевовода Зупска река - Јабучко равниште...Партија 2 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 05-18 - Израда урбанистичког пројекта за смештајни објекат на ГП 2а - можете преузети овде

Обавештење о закљученом Оквирном споразуму ЈНМВ 13/18 - „Постављање штанда, дизајн, реклама, графички дизајн и израда флајера, израда и постављање конструкције на сајмовима које одреди харучилац“ - можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 03/16 - „Осматрање водостаја на Големој реци, Зубској и Репушачком потоку – серија симултаних мерења“ можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/16-„Набавка електричне енергије за потрошаче на Старој планини, у огранку и у ТС3“ можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору  ЈНМВ 02/16 - „Осигурање имовине и опреме и осигурање запослених“ можете преузети овде  18.02.2017.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01-17 - „ Набавка електричне енергије “ можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 03 - 17  „Осигурање имовине и опреме и осигурање запослених“ можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02 - 17 „Набавка горива“ можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНВВ ЈНВВ 02/16  - партија 1, можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору ЈНВВ ЈНВВ 02/16  - партија 2, можете преузети овде