Циљ, мисија, визија

Мисија

 

Мисија Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина" је да кроз законито, савесно и одговорно пословање реализује и максимизира јавни интерес везан заразвој планинских подручја Србије, штитећи животну средину, културне и природне вредности простора у којем послује, као и да кроз развој нових планинских туристичких центара, интернационалног карактера, допринесе повећању конкурентности српског туризма, повећању девизног прилива од туристичког промета, расту запослености и тиме развоју целокупног друштва, бољем животу свих грађана и повећању међународног угледа наше земље, како у туристичким оквирима, тако и њеног угледа уопште.

 

Визија

 

Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина" треба да буде најбољи пример на који начин се плански и одговорно реализује и развија сваки потенцијал од националног значаја у Србији, као и да развојем планинског ризорта Србију представи као међународно значајну, профитабилну и респектабилну туристичку дестинацију, глобално препознатљив туристички бренд, али и укупног привредног развоја планинског дела наше земље. Својим активностима и значајем,  Jавно предузеће „Стара планина" треба да постане координатор између свих субјеката и развојних активности везаних како за Стару планину, тако и за друге планинске туристичке центре.

 

Циљеви

 

Стратегија развоја туризма Републике Србије указује на могућности развоја туризма у односу на кретања у светском туризму, уз стратешко туристичко позиционирање, избор приоритетних српских туристичких производа и план конкурентности, инвестициону стратегију, план потребних улагања и маркетинг план. Очекивани резултати примене Стратегије су постизање повећања конкурентности српског туризма, повећање девизног прилива, раст домаћег туристичког промета, као и раст запослености путем туризма у циљу трансформације Републике Србије у конкурентну туристичку дестинацију.  Комплетна анализа ситуације и тренутног стања, укључујући сагледане предности, недостатке, могућности и шансе туристичке дестинације, дефинисали су основне одреднице и кључне факторе развоја туризма на подручју Стара планина.

Принципи рада ЈП"Стара планина" подразумевају јасне циљеве сваке организационе јединице у оквиру предузећа. Према правилу ови циљеви се у складу са одговорностима преносе на циљеве сваког запосленог у ЈП"Стара планина".

ЈП"Стара планина" је у претходном периоду започела капиталну инвестицију изградње далековода 35 кв из правца Балта Бериловца до ТС 35 "Јабучко равниште", као и проширење система за водоснабдевање који представља предуслов за обезбеђење довољне количине воде за пиће, реализација ове инвестиције се наставља и у 2017.години.

Израда Плана детаљне регулације, прве фазе цевовода и пратећих објеката водо-снабдевања деоница "Зубска река - Јабучко равниште" на Старој планини са стратешком проценом утицаја на животну средину, затим решавање преосталих имовинско-правних односа на катастарским парцелама које обухватају  пројекти и реализација истих, инвестиционо одржавање смештајних капацитета и инфраструктуре на Старој планини јасни су циљеви које предузеће треба да спроведе.