Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju sportsko-rekreativnog centra na Jabučkom ravništu

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju sportsko-rekreativnog centra na Jabučkom ravništu

 

Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma „Stara planina“ Knjaževac, u saradnji sa Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije - IAUS, izradilo je Urbanistički projekat za izgradnju sportsko - rekreativnog centra na građevinskoj parceli br. 6, na Jabučkom ravništu, Stara planina.

 

 U skladu sa zakonskom regulativom, na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/2013-odluka US,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr.zakon) Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, objavilo je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta.

 

 Javna prezentacija organizuje se u trajanju od 7 dana,  od  11. do 18. novembra 2019. godine, radnim danima od 8 do 15 časova u Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko - pravne  poslove SO Knjaževac, soba 44, drugi sprat. Na javnoj prezentaciji se evidentiraju sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica.

 

Urbanistički projekat objavljen je i na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac:

http://www.knjazevac.rs/Dokumenti/UP_SRC_JR_UP_komplet_191024.pdf